Connecting

Kierownik Wydziału Instalacji Chemicznej (PP)

Job Title: Kierownik Wydziału Instalacji Chemicznej (PP)
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Start Date: 2019-07-31
Reference: BH-112027
Contact Name: Weronika Swiderska
Contact Email: Weronika.swiderska@nesgt.com
Job Published: August 01, 2019 11:40

Job Description

Kierownik Wydziału Instalacji Chemicznej (PP)
 
ZADANIA NA STANOWISKU:
 
Etap Budowy:
 
 1. Współpraca z pionem Realizacji Inwestycji w zakresie:
 2. opiniowanie rozwiązań technologicznych,
 3. udziału w opiniowaniu P&ID, ISO (izometryki), PLD  z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu,
 4. analizy funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic),
 5. opiniowania i  udziału w odbiorach systemów.                                                                           
 6. Udział w próbach u producenta krytycznych urządzeń (FAT – Factory Acceptance Test).
 7. Udział w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management).
 8. Opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji.
 9. Udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP.
 10. Udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi.
 11. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących załogę do samodzielnej obsługi instalacji PP oraz poddawanie się między etapowej ocenie kompetencji prowadzonej przez kontraktora EPC.
 12. Udział w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.
 13. Aktywny udział w szkoleniach przygotowujących załogę do samodzielnej obsługi terminala oraz poddawanie się między etapowej ocenie kompetencji prowadzonej przez EPC oraz PDHP.
 14. Udział w przygotowaniu instrukcji (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).
 
Etap Eksploatacji
 
 1. Organizowanie produkcji PP w zakresie zapewniającym niezbędne zapasy i dostawy surowców, półproduktów, czynników energetycznych, materiałów i urządzeń w sposób gwarantujący ciągłą i efektywną realizację zadań poprzez działania własne i współpracę ze służbami produkcyjnymi, technologicznymi, handlowymi i innymi komórkami organizacyjnymi PDHP S.A.
 2. Dbanie o oszczędną gospodarkę energetyczną.
 3. Wspieranie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego aparatów i urządzeń instalacji, obiektów budowlanych i terenów Instalacji PDH, przez ich prawidłową eksploatację.
 4. Zapewnienie środków niezbędnych do realizacji powierzonych zadań w tym: narzędzi, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla właściwego utrzymania ruchu i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 5. Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
 6. Nadzór nad bezpieczeństwem procesowym w aspekcie dopilnowania realizacji procedur, nadzór nad dokumentowaniem.                                                                                                                  
 7. Informowanie przełożonego o bieżącej realizacji zadań, trudnościach i odstępstwach oraz podejmowanie decyzji i działań w celu poprawy istniejącego stanu.
 8. Nadzorowanie wyłączeń i przygotowań do remontów oraz rozruchu po remoncie instalacji.
 9. Kontrolowanie i ocena stanu warunków bezpieczeństwa, sprzętu BHP i P.poż. na podległym obszarze.
 10. Udział w pracach komisji awaryjnych dotyczących występujących w zakładzie awarii technicznych i zaburzeń technologicznych.
 11. Tworzenie i realizacja budżetu oraz zasobów potrzebnych do realizacji planu
 12. Czynny udział w pracach zespołów typujących instalacje, urządzenia lub obiekty do bieżących, planowanych i prewencyjnych remontów.
 13. Przekazywanie instalacji i urządzeń do remontu. Odbiór instalacji i urządzeń po remoncie.
 14. Nadzór nad powierzoną dokumentacją produkcyjną.
 15. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji zmianowej przez podległych pracowników (raporty, książki zmian, tabele zużyć/wskaźników, karty statystyczne )
 16. Nadzór przy wprowadzeniu, aktualizacji i opracowywaniu zmian w dokumentacji na podległej Instalacji.
 17. Inicjowanie i organizowanie zadań z zakresu rozwoju techniczno-organizacyjnego.
 18. Zgłaszanie propozycji zadań z zakresu rozwoju techniczno-organizacyjnego.
 19. Dzielenie się wiedzą specjalistyczną ze współpracownikami poprzez opracowywanie materiałów szkoleniowych i udział w szkoleniach.
 20. Opiniowanie prac badawczych oraz prac operacyjno-badawczych, projektów wynalazczych, projektów technicznych przewidzianych do realizacji w zakładzie.
 21. Kontrola nad działalnością w zakresie ochrony środowiska: -kontrola efektywności wykorzystania urządzań do oczyszczania i niszczenia odgazaów - kontrola nad efektywnością wykorzystania urządzań do oczyszczania ścieków.
 22. Nadzór nad realizacją zapisów procedur dotyczących gospodarki odpadami.
 23. Wdrażanie pracowników nowoprzyjętych.     
 24. Planowanie rozwoju podległych pracowników.
 25. Kształtowanie prawidłowych relacji pracowniczych.
 26. Prowadzenie oceny pracowników.
 27. Motywowanie pracowników oraz wdrażanie i ocena systemów motywacyjnych obowiązujących w Spółce.
 28. Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników.
 29. Ocena skuteczności szkoleń
 30. Identyfikacja potrzeb kadrowych.                                                                                             
 31. Nagradzanie i karanie pracowników.
 32. Analizowanie stopnia wykorzystania zasobów pracy na podległym odcinku.
 33. Udział w komisjach egzaminacyjnych po zakończeniu instruktaży stanowiskowych, dla pracowników zatrudnianych na nadzorowanej Instalacji, i innych komisji wg. potrzeb.
 34. Zapewnienie pełnego i właściwego wykorzystania czasu pracy, przestrzegania dyscypliny pracy i zakładowego regulaminu pracy przez sprawdzanie obecności pracowników na stanowiskach pracy w ciągu całej zmiany oraz niedopuszczanie do pracy osób niezdolnych do pracy.
 35. Kontrolowanie prowadzenia spraw związanych z urlopami pracowników.
 36. Inicjowanie i wprowadzanie zmian w strukturze organizacyjnej oraz systemie zarządzania.
 37. Opracowanie i aktualizacja zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
 38. Dbałość o optymalne wykorzystanie zasobów: środków pracy oraz czasu pracy.
 39. Nadzór nad opracowaniem i aktualizacją wewnętrznych aktów normatywnych z obszaru działania komórki.
 40. Zapewnienie ochrony informacji w komórce organizacyjnej.
 41. Współudział w identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy i opracowaniu Kart oceny ryzyka zawodowego.                                                                                                                                                  
 42. Kontrola nad Identyfikacją i oceną aspektów środowiskowych.
 43. Analiza i ocena zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz sytuacji niebezpiecznych.
 44. Inicjowanie działań związanych z poprawą bhp, p.poż. i ochroną środowiska. Współpraca nad tworzeniem planu poprawy bezpieczeństwa.                                                                                                    
 45. Zapewnienie pracownikom wymaganych środków ochrony osobistej oraz nadzór na ich prawidłowym wykorzystaniem.
 46. Kontrola na stanem środków ochrony osobistej podległych pracowników.
 47. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy na stanowiskach.
 48. Nadzorowanie stosowania przez pracowników bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów bhp, prawidłowego posługiwania się sprzętem ochronnym i zabezpieczającym oraz postępowania zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi.
 49. Kierowanie pracowników na badania okresowe.
 50. Znajomość i przestrzeganie odpowiednich do powierzonych obowiązków przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, wewnętrznych aktów normatywnych, procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 51. Kierowanie pracowników na szkolenia okresowe i stanowiskowe.
 52. Dokonywanie odbioru użytkowanego majątku.
 53. Nadzorowanie właściwego użytkowania i zabezpieczenia środków trwałych, maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu przez podległych pracowników.
 54. Ocena przydatności zasobów materialnych w aspekcie potrzeb komórki organizacyjnej. Wnioskowanie o zbycie lub nabycie składników majątkowych.                                                                                       
 55. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie wiedzy zawodowej.
 56. Uczestnictwo w szkoleniach BHP, PPOŻ, specjalistycznych oraz wymaganych prawem.
 57. Śledzenie literatury fachowej dotyczącej najnowszych rozwiązań w obszarze nadzorowanych procesów technologicznych.                                                                                                                
 58. Nadzór nad realizacją wymagań polityki jakości, polityki środowiskowej, polityki bhp oraz zadań wynikających z procedur i instrukcji obowiązujących w zakresie realizowanych obowiązków.
 59. Przestrzeganie instrukcji i procedur Systemów Zarządzania funkcjonujących w Spółce.
 60. Współudział w realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w ramach posiadanych kompetencji.
 61. Przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrona zasobów
 62. Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Wykonywanie obowiązków przydzielonych zgodnie z WPOR.
 63. Realizacja nakazów i zaleceń wynikających z protokołów poawaryjnych i powypadkowych.
 64. Realizacja zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów.
 65. Realizacja zaleceń organów kontroli zewnętrznej.
 
 
 
 
 
WYMAGANIA:
 
 
 1. Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 – letnie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie przemysłowym z obszaru Oil&Gas lub petrochemicznym.
 2. Wiedza w zakresie zarządzania zakładami produkcyjnymi w oparciu m.in. o zintegrowane systemy jakości ISO oraz techniki zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy.
 3. Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 4. Biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.
 5. Znajomość skomputeryzowanych systemów do zarządzania ruchem i eksploatacją – DCS, SIS.
 6. Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, AutoCAD, itp.,
 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe,

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's