Connecting

Projektant systemów automatyki

Job title: Projektant systemów automatyki
Contract Type: Permanent
Location: Poland, Poland
Industry:
LNG ,
Salary: Competitive
Reference: BH-117144
Contact Name: Adrian Kraszewski
Phone Number: +48 222 922 620
Job Published: 7 days ago

Job Description

Oferujemy:

 • rozwój kariery zawodowej poprzez stopniowy proces wdra?ania w coraz bardziej odpowiedzialne projekty
 • indywidualny plan szkole?
 • przyjazn? atmosfer? w do?wiadczonym zespole in?ynierów
 • mo?liwo?? zdobywania do?wiadczenia w przemy?le
 • stabilno?? zatrudnienia
 • atrakcyjny system bonusów i nagród
 • pakiet prywatnej opieki medycznej
 • darmowe lekcje j?zyka angielskiego
 

 

Zakres obowi?zków:

 • samodzielne wykonywanie projektów technicznych w bran?y automatycznej i teletechnicznej
 • udzia? w opracowywaniu projektów budowlanych
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych w zakresie automatyki
 • przygotowywanie ofert technicznych w bran?y automatycznej
 • nadzór autorski nad wykonanymi systemami sterowania
 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
 • budowanie i dbanie o dobry wizerunek firmy
 • uczestnictwo w rozwi?zywaniu problemów technicznych klienta na ka?dym etapie realizacji projektów
Wymagania:

 • minimum 3 letnie do?wiadczenie w pracy na stanowisku projektanta systemów automatyki
 • wykszta?cenie wy?sze techniczne (preferowany kierunek automatyka)
 • uprawnienia teletechniczne i/lub budowlane do wykonywania projektów bran?y elektrycznej b?d? dodatkowym atutem
 • bieg?a obs?uga pakietu biurowego MS Office oraz programu AutoCAD (znajomo?? oprogramowania zawodowego typu Aveva Instrumentation lub InTools b?dzie dodatkowym atutem)
 • znajomo?? j?zyka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiej?tno?? pracy w zespole i budowania dobrej atmosfery
 • dobre umiej?tno?ci komunikacyjne
 • do?wiadczenie w opracowaniu schematów P&ID, schematów elektrycznych, schematów pierwotnych urz?dze?, tras kablowych
 • do?wiadczenie w projektowaniu sieci przemys?owych Ethernet, Modbus, Profibus, sieci ?wiat?owodowych
 • preferowane do?wiadczenie w projektowaniu instalacji Oil&Gas
 • preferowana znajomo?? systemów DCS wiod?cych producentów: Honeywell, Emerson-process, ABB

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's

Share this Job