Connecting

Specjalista wdrozen radiowych

Job title: Specjalista wdrozen radiowych
Contract Type: Contract
Location: Poznań, Poland
Industry:
Salary: Competitive
Reference: BH-117717
Contact Name: Adrian Kraszewski
Phone Number: +48 222 922 620
Job Published: 22 days ago

Job Description

Specjalista ds. wdro?e? urz?dze? radiowych

Zakres obowi?zków:

 1. Koordynacja realizowanych prac instalacyjno-uruchomieniowych na miejscu budowy
 2. Instalacja i uruchamianie urz?dze? telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych
 3. Konfiguracja, pomiary i testy wdra?anych urz?dze? oraz systemów
 4. Instalacja i pomiary systemów antenowych
 5. ?cis?a wspó?praca z kierownikami implementacji oraz kierownikiem projektu w celu realizacji kontraktu
 6. Analiza dokumentacji i realizacja prac zgodnie z dokumentacj? wykonawcz?
 7. Koordynacja dostaw, weryfikacja i rozliczanie zamówionych i zainstalowanych urz?dze?
 8. Nadzór i sprawdzanie jako?ci oraz terminowo?ci wykonywanych prac
 9. Koordynacja testów i pomiarów
 10. Odbiory techniczne wykonanych prac
 

Zakres wymaganych kompetencji:

 1. Wykszta?cenie wy?sze, kierunkowe
 2. Znajomo?? zagadnie? teletechnicznych i telekomunikacji radiowej
 3. Znajomo?? standardów instalacyjnych i materia?ów w telekomunikacji
 4. Umiej?tno?? obs?ugi i wykorzystania urz?dze? pomiarowych w telekomunikacji
 5. Umiej?tno?? czytania dokumentacji technicznej
 6. Do?wiadczenie w prowadzeniu i koordynacji prac instalacyjnych i uruchomieniowych urz?dze? i systemów teletechnicznych min. 3 lata
 7. Do?wiadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu prac podwykonawców
 8. Zdolno?ci do planowania i organizacji pracy
 9. Komunikatywna znajomo?? j?zyka angielskiego, równie? technicznego
 10. Zdolno?? do pracy na wysoko?ci
 11. Komunikatywno??, kreatywno??, rzetelno??
 12. Znajomo?? pakietu MS Office
 13. Prawo jazdy kat. B

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's

Share this Job