Connecting

Kierownik grupy technicznej

Job title: Kierownik grupy technicznej
Contract Type: Contract
Location: Suchowola, Poland
Industry:
Salary: PLN7000 per month
Reference: BH-118774
Contact Name: Adrian Kraszewski
Phone Number: +48 222 922 620
Job Published: 7 days ago

Job Description

KIEROWNIK GRUPY TECHNICZNEJ

 

OPIS ZADA?:

 • nadzór nad prawid?ow? realizacj? zlece? zgodnie z obwi?zuj?cymi procedurami, standardami
  oraz zak?adanymi wska?nikami wykonania w powierzonym obszarze,
 • zarz?dzanie zespo?em pracowników technicznych - Instalatorów i Brygadzistów,
 • kontrola i raportowanie stopnia realizacji zak?adanych wska?ników KPI, 
 • wspó?praca z przedstawicielami Klienta oraz Kierownikami Projektów Inwestycyjnych 
 • za?atwianie niezb?dnych pozwole? urz?dowych na prowadzenie zleconych prac,
 • nadzór nad powierzonymi materia?ami i narz?dziami do realizacji zlece?.
WYMAGANIA:

 • wykszta?cenie min. ?rednie o kierunkach technicznych,
 • do?wiadczenie w kierowaniu zespo?em pracowników technicznych,
 • podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy,
 • umiej?tno?? sporz?dzania grafików pracy,
 • umiej?tno?? kontrolowania pracy pracowników i motywowania do wysokiej efektywno?ci,
 • dobra znajomo?? pakietu MS Office,
 • zaanga?owanie w powierzone obowi?zki oraz silna motywacja do pracy,
 • prawo jazdy kat. B.
 

DODATKOWYM ATUTEM BEDZIE:

 • znajomo?? bran?y telekomunikacyjnej,
 • znajomo?? technologii FTTH.
OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umow? o prac?,
 • dobry pakiet wynagrodzenia oraz atrakcyjny system premiowy,
 • niezb?dne narz?dzia pracy: samochód s?u?bowy, laptop, telefon,
 • mo?liwo?? rozwoju zawodowego w firmie o du?ych perspektywach rozwojowych w dynamicznie rozwijaj?cej si? bran?y.

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's

Share this Job